เทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขอเชิญผู้มีหน้าที่ชำระภาษี โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อแสดงรายการชำระภาษี ดังต่อไปนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 4
 

 

 
 
 
 
 
นายกกล่าวเปิดงานโครงการฯ
 
รูปโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2554  
 

เทศบาลตำบลแม่คำมี ร่วมกับสภาวัฒนธรรม ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนตำบลแม่คำมีได้ร่วมกันจัดงานประเพณีสงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง)ตำบลแม่คำมี ประจำปี 2554 ขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2554 ณ บริเวณสนามกีฬาประจำตำบลแม่คำมี โดยมีการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของคนในตำบลเช่นการสรงน้ำพระ การดำหัวผู้สูงอายุ และผู้นำชุมชน การประกวดการแข่งขันต๋ำส้มลีลารสเด็ดประกอบเสียงเพลง การแข่งขันจิสะโป๊ก การแสดงประเพณีวัฒนธรรมบนเวที และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีของผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนตำบลแม่คำมี เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและเห็นถึงความสำคัญในการสืบทอดของประเพณีอันดีงาม เพื่อแสดงถึงความเคารพกตัญญูต่อผูใหญ่และผู้มีพระคุณ และเพื่อยกย่องเชิดชูผู้สูงอายุที่มีบทบาทในสังคมของชุมชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 เม.ย. 2554 เวลา 15.14 น. โดย คุณ ณิชนันทน์ ศรีใจ

ผู้เข้าชม 2227 ท่าน

 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย