เทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขอเชิญผู้มีหน้าที่ชำระภาษี โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อแสดงรายการชำระภาษี ดังต่อไปนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 4
 

 

 
 
 
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลราคาซื้อด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจัดซื้อครุภัะณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ 6 ล้อ 6 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน)  
 


      ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำมี
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(รถบรรทกุขยะ 6 ล้อ 6 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน )
*****************************************************
ตามที่ เทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ได้ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง (รถบรรทุกขยะ 6 ล้อ 6 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย ถังบรรทุกขยะ ความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน) งบประมาณ 1,600,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดทำการประมูลราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 น.   ถึง 10.30 น.  นั้น

บัดนี้  การประมูลราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้เสนอราคารายต่ำสุด คือ บริษัท คอสโม ทรัค แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล โดยเสนอราคาต่ำสุด   เป็นเงิน  1,596,500.00  บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) จึงขอประกาศให้              บริษัท คอสโม ทรัค แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด  เป็นผู้ชนะการประมูลราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการดังกล่าว ต่อไป

      ประกาศ   ณ  วันที่ 10   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.  2553


     ลงชื่อ
    
                 (นายสำราญ  หล้าคำมี)
                     รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
             นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำมี

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 พ.ค. 2553 เวลา 14.00 น. โดย คุณ รณชิต มีปัญญา

ผู้เข้าชม 1880 ท่าน