หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

หน้าหลัก
รู้จักเทศบาล

รู้จักเทศบาล
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คำมี
โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมน่าอยู่
มีความรู้ทันสมัย ศิลปวัฒนธรรมยั่งยืน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คำมี
วัดต้นม่วง ต.แม่คำมี จ.แพร่
การเกษตรแบบพึ่งพากันในชุมชน
ผลิตภัณฑ์จากเหล็ก
เครื่องจักรสาน
อิฐดินเหนียว
ผ้ามัดย้อม
หัตถกรรมล้ำค่า เลิศล้ำงามฝีมือ
 เทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2562 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่ มกราคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 2.ภาษีป้าย ยื่
เทศบาลตำบล
แม่คำมี
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
1
2
3
4
5
 
 

 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2562
 
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมั่วสุม และแข่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ในทางของกลุ่มวัยรุ่น  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่คำมี ประจำเดือน กันยายน 2562
เรื่อง  มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมั่วสุม และแข่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ในทางของกลุ่มวัยรุ่น

ด้วยสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ กับ เทศบาลตำบลแม่คำมี และฝ่ายปกครองตำบลแม่คำมี ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การมั่วสุมและแข่งรถยนต์ - รถจักรยานยนต์ ในทางของกลุ่มวัยรุ่นที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลแม่คำมี โดยมีข้อตกลง ดังนี้

ข้อ 1  ห้ามมิให้ผู้ใดรวมกลุ่ม หรือมั่วสุม หรือจัดให้มีการรวมกลุ่มมั่วสุมในลักษณะ หรือโดยพฤติการณ์ที่น่าเป็นการนำไปสู่การแข่งรถในทางอันเป็นความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก

ในกรณีที่มีเหตุดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานจราจร หรือเจ้าพนักงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่  มีอำนาจเข้าระงับ ยับยั้ง หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการกะทำดังกล่าวได้ตามที่เห็นควร อำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึงการนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สงสัยว่า จะใช้ในการแข่งรถในทางมาเก็บไว้ เป็นการชั่วคราวที่สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ เพื่อการป้องกันหรือรักษาไว้เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ จนกว่าลักษณะหรือพฤติการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดลง และให้มีผลใช้บังคับกับผู้ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่ผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งรถยนต์และจักรยานยนต์ในทาง โดยการเก็บรักษาและการ ขอคืนรถยนต์และจักรยานยนต์  ให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด

ข้อ 2 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน และยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่ดีของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความปกครองดูแลของตน รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็กตลอดจนต้องไม่สนับสนุนหรือปล่อยปละละเลยให้เด็กและเยาวชนในปกครอง เกิดการรวมกลุ่มหรือ  มั่วสุม เพื่อการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง หากพบเด็กและเยาวชนรวมกลุ่มหรือมั่วสุมตาม ข้อ 1 ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของบิดามารดา หรือผู้ปกครองเด็กและเยาวชน แล้วแต่กรณี และให้เป็นไปตามอำนาจของเจ้าพนักงานจราจร หรือเจ้าพนักงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ ที่จะแจ้งให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองเข้ามารับทราบการกระทำของเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด หรืออาจให้วางประกันไว้เป็นจำนวนเงินตามตามสมควรแก่ฐานานุรูป แต่จะเรียกเงินประกันไว้ได้ไม่เกินระยะเวลาสองปี หากเด็กและเยาวชนได้กระทำความผิดดังกล่าวซ้ำอีก บิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องละวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ริบเงินประกันเป็นกองทุนคุ้มครองเด็กตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

ข้อ 3 ผู้ใดผลิต ครอบครอง จำหน่าย ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์หรือการกระทำชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ หากกระทำการนั้นในลักษณะที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นการตระเตรียม ยุยง ส่งเสริม สนับสนุน ชักชวน จัดให้มี จัดหา เป็นธุระ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำในลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการแข่งขันรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ในทาง และมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก โดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อ 4 การป้องกัน ปราบปราม กวดขัน การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในเขตตำบลแม่คำมี ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งสามหน่วยงาน ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตตำบลแม่คำมีเป็นสำคัญ

จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่คำมีรับทราบ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

            สิบตำรวจโท ทวีสิทธิ์  พัฒนชัยวัฒน์
         ปลัดเทศบาลตำบลแม่คำมี ปฏิบัติหน้าที่
               นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำมี

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ย. 2562 เวลา 14.40 น. โดย คุณ วนิดา ใจคำ

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-635-934 กด 0
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10