หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

หน้าหลัก
รู้จักเทศบาล

รู้จักเทศบาล
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
คู่มือมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
คู่มือมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
คู่มือมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
คู่มือมาตรฐานการควบคุมอาคาร [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)     2